Nieuwsbrief

Lood in de grond ?

ALV - Algemene (najaars) ledenvergadering

Protocol hek

Adres, telefoon, e-mail

Bestrijding Japanse Duizendknoop nu ook gemeentebeleid

Tuinnummers in het zicht svp

Geef dieven geen kans

Onderhoud tuin

Kapvergunningen

Nieuw Bouwreglement van kracht (december 2018)

 

Nieuwsbrief

De laatste Nieuwsbrief (maart 2024)

De vorige Nieuwsbrief (december 2023)

Nieuwsbrief (oktober 2023)

Nieuwsbrief (september 2023)

Nieuwsbrief (zomer 2023)

Nieuwsbrief (april 2023)

Nieuwsbrief (maart 2023)

Nieuwsbrief (februari 2023)

Nieuwsbrief (januari 2023)

Nieuwsbrief (Herfst 2022)

Nieuwsbrief (september 2022)

Alle voorgaande Nieuwsbrieven (aldaar inloggen)

 


Lood in de grond ?

De gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar lood in de grond op verschillende volkstuinparken in de stad. Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste steekproeven, wordt het onderzoek in 2024 uitgebreid en worden alle tuinparken getest.
De Bond van Volkstuinders heeft alle leden een mail gestuurd met uitleg hierover.
Heb je nog vragen? Neem contact op met de Bond.
Ook de gemeente geeft uitleg:

  • Lood in volkstuinen en aanpak van de gemeente Amsterdam
  • Vragen en antwoorden - lood in volkstuinen

 

Aanpak en Vragen & Antwoorden

 


ALV - Algemene (najaars) ledenvergadering

zaterdag 18 november 2023, 15.00 uur
Stukken worden per mail verstuurd aan alle leden en komen binnenkort op de site (besloten deel).

 


Protocol hek

Het beleid van alle volkstuinparken van de bond, en dus ook Eigen Hof, is dat:
- het hek in het seizoen open is bij zonsopgang en dicht bij zonsondergang.
- het hek dicht is buiten het seizoen

Onbekenden die naar binnen willen en geen sleutel hebben kun je vragen of zij lid zijn, welk tuinnummer ze hebben en bij wie ze moeten zijn. Bij twijfel géén toegang verlenen, maar deze personen buiten hek laten.

 


Adres, telefoon, e-mail

Adres, telefoon, e-mail

Om u als lid te kunnen bereiken, is het natuurlijk noodzakelijk dat we de juiste gegevens hebben in onze ledenadministratie.

Bent u de laatste vijf jaar verhuisd? Heeft u geen vaste telefoonlijn meer maar een 06 nummer? Bent u naar een andere internetprovider gegaan?

Wij vragen onze leden voor de zekerheid een mailtje te sturen naar onze secretaris met daarin naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en tuinnummer. Of doe een briefje in de groene brievenbus van het bestuur.

Ons adres: bestuur@tuinparkeigenhof.nl

 Dank!

Het bestuur

 

 


Bestrijding Japanse Duizendknoop nu ook gemeentebeleid

De gemeente Amsterdam is in 2018 net als Eigen Hof al eerder, begonnen met het actief bestrijden van deze plant. Via de volgende link is daarover dan ook veel informatie te vinden, inclusief de verschillende groeistadia van de plant, die ons hierbij kan helpen: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/

Zie voor meer informatie over zgn.  invasieve exoten ook onze website onder  https://www.tuinparkeigenhof.nl/tuinieren/woekerende-planten

 

 


Tuinnummers in het zicht svp

Om bereikbaarheid voor hulpdiensten als brandweer en zorg optimaal te maken is het belangrijk dat alle tuinen goed zichtbaar van nummering zijn voorzien. Daarom voortaan de volgende criteria voor de nummers bij uw tuin:
+ helder en herkenbaar
+ links of rechts direct naast de tuiningang of duidelijk te zien op het tuinhek.
+ het nummer hangt op een vaste plek.

 


Geef dieven geen kans

Beste Leden,

Vorig jaar is in een aantal tuinhuisjes ingebroken.
Dieven slaan een ruit in en nemen alles wat ook maar van enige waarde is mee.
'Waardevol' is ook gereedschap, beeldjes, de kruimeldief en zelfs zaklantaarns.
De politie geeft het volgende advies:
- ramen en deuren goed afsluiten
- geen 'waardevolle' spullen achterlaten
- gordijnen open houden zodat goed kan worden gezien dat er niets te halen is
- kasten, kisten dozen open zetten zodat men kan zien dat er niets te halen is

Mocht er toch inbraak plaatsvinden:
Meld dit per mail aan het bestuur en DOE AANGIFTE!
Al is het maar omdat bij meldingen er vaker wordt gesurveilleerd.

Tot slot: we hoeven het deze lieden niet al te makkelijk te maken.
Dus zet ladders vast met een hangslot en doe in ieder geval het hek van het tuinpark op slot!

Kom je in de winterperiode op de tuin? Loop dan even een rondje over (een deel van) het park.
Signaleer rare en/of verdachte zaken via een mail aan het bestuur.

Namens het bestuur

 


Onderhoud tuin

Het valt de tuincommissie en het bestuur op dat niet iedereen zich houdt aan het huishoudelijk reglement wat betreft het aanzien en onderhoud van de tuin. Volgens artikel 6-2-b van het bondstuinreglement is verplicht het lid zich de hem/haar ter beschikking gestelde volkstuin, bouwsels en beplantingen te onderhouden en in goede staat te houden.

De leden hebben daarbij (naar ons eigen huishoudelijk reglement) de volgende regels in acht te nemen:

7-a Houtige gewassen zoals struiken moeten op minstens 0,75 m afstand van de tuingrens (waaronder ook begrepen een sloot) geplant worden en bomen op 2,00 m. Bestaande bomen en struiken vallen niet onder deze regel.

7-b Het is verboden zonder toestemming bomen die op 1.30 meter hoogte een doorsnede van meer dan 10 cm hebben, te rooien, kappen, knotten of kandelaberen (gemeentelijke verordening). Toestemming dient schriftelijk bij het bestuur aangevraagd te worden. Het bestuur verzamelt eenmaal per jaar op een bekend gemaakt tijdstip de kapaanvragen en handelt dit verder met de gemeente af. De verdere procedure wordt langs de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt.

7-c Een boom die gevaar voor zijn omgeving oplevert, dient op aanschrijving van het bestuur binnen een gestelde termijn en op kosten van de huurder gekapt te worden. De huurder van de tuin waarin de boom staat dient de door het bestuur aan te geven procedure te volgen.

7-d Mest-, compost- en tuinafvalhopen dienen uit het zicht van buren en voorbijgangers opgezet te worden.

7-e De grens met aangrenzende tuinen mag alleen met een gladde gespannen draad gemarkeerd worden.

7-f Takken die over een aangrenzende tuin hangen dienen op aanzegging van de huurder van de aangrenzende tuin verwijderd te worden.

7-g Het bestuur kan de huurder van een tuin verplichten maatregelen te nemen tegen woekerende planten, waardoor deze zich niet in de naburige tuinen kunnen verspreiden.

7-h Bepaalde soorten bomen mag men niet hoger dan 5 m laten groeien. Het gaat om de door de ALV vastgestelde soorten: 1. Canadese populier (Populis Canadensis met al zijn cultivars, waaronder Robusta. 2.Italiaanse populier (populus nigra var.Italicum) 3. Alle wilgensoorten (Salix spec.).

7-i Waar een tuin aan een sloot grenst, dient het lid te zorgen voor een goede beschoeiing. De beschoeiing mag niet verduurzaamd worden met impregneermiddelen. De beschoeiing moet voldoen aan de richtlijnen van Waterbeheer en Tuincommissie.

7-j Waar een tuin aan een sloot grenst, dient het lid minimaal eenmaal per jaar (in de herfst) ervoor te zorgen dat de sloot op de juiste diepte gebaggerd wordt. Tot welke diepte gebaggerd moet worden en binnen welke termijn, wordt jaarlijks door het bestuur kenbaar gemaakt.

7-k Waar een tuin aan een sloot grenst, dient een schouwpad van 50 cm vrij gehouden te worden van beplanting.

7-l Bij de ingang van de tuin moet duidelijk zichtbaar het nummer van de tuin zijn aangebracht.

7-m Takkenwallen mogen tot de tuinafscheiding worden geplaatst. Plaatsing langs het gemeenschappelijke pad is niet toegestaan. De hoogte mag niet hoger zijn dan 60 cm en de breedte maximaal 50 cm. En in overleg met buren en aan één zijde. 

 


Kapvergunningen

Kapvergunning aanvragen in september

 

Wij koesteren onze bomen op Eigen Hof maar soms moet er één om of gaat er één om tijdens stormachtig weer. Een tuinder mag niet zomaar een boom kappen of meer dan 20% snoeien. Daar zijn (wettelijke) regels voor. We zetten de regels voor bomenkap op particuliere tuinen op een rijtje.

De eigenaar van de tuin is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bomen en draagt ook zelf de eventuele kosten als een boom omvalt of moet worden gekapt.

Wanneer een (snoei- of) kapvergunning ?
Voor het kappen van een boom of struik waarvan de stam op een hoogte van 1.30 m een omtrek heeft van 31 centimeter of meer is een kapvergunning van de gemeente nodig. Deze vergunning is ook nodig als u meer dan 20% wilt snoeien of voor de eerste keer een boom wilt knotten.

Gezamenlijk aanvragen
Bij Eigen Hof vragen we alle kapvergunningen gezamenlijk in één keer aan. Dat gebeurt één keer per jaar op 1 oktober. Leden die een boom of grote struik willen kappen, kunnen dit schriftelijk indienen bij het bestuur. Doe dit in september. Geef aan om welke boom het precies gaat (tekening, omschrijving) en vertel waarom hij om moet.
Vervolgens komt de ‘bomenman’ van het stadsdeel in het najaar naar Eigen Hof om samen met TC en bestuur de aangevraagde bomen ter plekke te beoordelen. Het is doorgaans zo dat in januari de kapvergunningen worden verleend (of afgewezen). Het bestuur zal de tuinders informeren.

Aanvraagformulier:

Geen kapvergunning
Het heeft geen zin een kapvergunning aan te vragen als de boom het uitzicht of lichtinval verstoort. Daar wordt geen kapvergunning voor verleend. Ook niet als u last heeft van vallende blaadjes of poepende vogels. Monumentale bomen krijgen ook geen kapvergunning.

Noodkap
Als een boom omwaait in de storm spreken we van noodkap. Hier is geen kapvergunning voor nodig maar de tuincommissie beoordeelt de situatie alvorens er mag worden gekapt of gezaagd.
Als ook de tuincommissie stelt dat hier sprake is van noodkap, dan kunt u de boom verwijderen.

Wie kapt de boom?
Als er sprake is van noodkap of er is een kapvergunning verleend, dan mag de boom worden gekapt. Als de boom in het algemeen groen staat, dan verzorgt de tuincommissie de kap. Op particuliere tuinen kunt u het zelf doen of láten doen. Op Eigen Hof hebben drie leden een opleiding gevolgd om deskundig met een motorzaag het klusje te klaren. Zij vragen een kleine uurvergoeding als het om particuliere tuinen gaat. U kunt zelf kiezen wie u wilt vragen. Deze drie leden zijn Peter (tuin 83), Xander (tuin 151) en Jeroen (tuin 122).

Bij hoge bomen waarbij klimwerk nodig is, heeft Jeroen de meeste ervaring. De bomenman van het stadsdeel kan bij te gevaarlijke bomen besluiten dat een extern bedrijf moet worden ingeschakeld voor de kap. Dit bedrijf moet in overleg met de tuincommissie worden benaderd. De kosten worden dan deels vergoed door Eigen Hof.

Herplant
Voor elke gekapte boom kent de gemeente Amsterdam de verplichting een nieuwe boom te planten. Is opnieuw planten op dezelfde locatie niet mogelijk of niet gewenst dan moet u ergens anders in de stad herplanten. Wanneer dit niet gaat, dan moet u de waarde in geld van de gekapte boom storten in het gemeentelijk herplantfonds. Dit fonds gebruikt de gemeente voor het aanplanten van nieuwe bomen. Bij uw toegekende vergunning leest u of u moet herplanten of geld moet storten.

 Het bestuur

 

 


Nieuw Bouwreglement van kracht (december 2018)

Per 8 december 2018 is er ook voor Eigen Hof een nieuw Bondsbouwreglement van kracht geworden.

Zie: Bouwen en verbouwen op de website van de Bond van Volkstuinders.