Inrichtings- en Beheerplan Eigen Hof

Hieronder het eerste hoofdstuk van het Inrichtings- en Beheerplan Eigen Hof, de inleiding met o.a. de uitgangspunten:

Verder lezen: Zie het complete Inrichtings- en Beheerplan Eigen Hof 2018

 

    Inrichtings- en Beheerplan Eigen Hof

 

INLEIDING

1.1 Waarom een inrichtings- en beheerplan?
In het verleden werd de inrichting en beheer van het gemeenschappelijk areaal, voor het grootste deel groen, op ons tuincomplex in vele gevallen ter plaatse bepaald. De invloed van de leden was in de regel klein. Het resultaat daarvan was dat het beleid sterk varieerde. Wat de ene tuincommissie opbouwde veranderde de volgende weer.

Een inrichtings- en beheerplan, dat door de ledenvergadering aangenomen is, maakt dat er sprake is van continuïteit in het beheer en kwaliteitsverhoging van het groen. Bovendien kunnen op elkaar volgende tuincommissies de plannen als leidraad gebruiken. Wanneer men de inrichting en/of het beheer wil veranderen kan er in de    ledenvergadering over gediscussieerd en besloten worden.1.2 Huidige stand van zaken
In de loop van de tijd is het volkstuinieren veranderd van een vorm van voedselvoorziening voor arbeiders naar een recreatievorm voor inwoners van de steeds drukker en dichter bebouwde stad. De oprukkende bebouwing van woningen, kantoren en bedrijfsterreinen, infrastructuur als wegen en openbaarvervoerlijnen leggen een steeds groter beslag op grond.

Anderzijds groeit het besef dat er grond nodig is om de overgebleven natuur in ons land te redden! Hiervoor is het Natuurbeleidsplan (NBP) [1] in 1990 door de landelijke overheid ontwikkeld. In dit plan is een ecologische hoofdstructuur opgenomen dat wil zeggen groenzones waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen van het ene resterende natuurgebied naar het andere. Lagere overheden als provincies en gemeenten moeten deze zones invullen, in ons geval Noord Holland, Amsterdam en Osdorp [2].

In het recent verschenen ontwerp-structuurplan 1994 Amsterdam is Eigen Hof samen met VAT opgenomen in de hoofdgroenstructuur om te voorkomen dat de ecologische zone over een lengte van 2 km uit een smalle groene zone bestaat. Er wordt echter wel gesteld dat er een goed onderbouwde visie nodig is om de hoofdgroenstructuur te optimaliseren [3].
Om de druk van de voortschrijdende beton(n)ering te weerstaan is het hard nodig om ons tuincomplex behalve als recreatievorm ook een sterkere functie als groengebied te geven.

Milieu- en natuureducatie spelen hierin een belangrijke rol. Met andere woorden om ons tuincomplex zo'n breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te geven moet naar een multifunctioneel karakter gestreefd worden [4].


Het is een voordeel dat ons complex in de ecologische zone Amstelland-Spaarnwoude van het NBP is gesitueerd. Bij de inrichting en beheer van ons tuincomplex is het van grote waarde dat hiermee rekening wordt gehouden.
Voor aan leden verhuurde areaal kan later een nota met aanbevelingen voor ecologischer beheer gemaakt worden.

Het concept ontwikkelingsplan 'De Groene As' [5] is een leidraad voor de provincie voor de invulling van deze ecologische zone. Particulier initiatief wordt op prijs gesteld en voor realisatie van inpassende plannen zijn subsidies mogelijk. Het volgende citaat is uit de nota overgenomen:
"Verenigingen van volkstuinders en bijenhouders zouden in een aantrekkelijke brochure voor hun leden kunnen worden gewezen op de mogelijke bijdrage van de volkstuinders aan de AS. Hierbij kan worden gedacht aan de functie van composthopen voor ringslangen, rustige plekken op het terrein, de functie van waterpartijen voor amfibieën, toepasbare kruiden als drachtplant voor bijen en vlinders, welke struiken vooral interessant zijn voor zangvogels, schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen en beschikbare alternatieven e.d.
Bij beheerders van de betrokken groenvoorzieningen en waterpartijen zou het belang van hun terreinen voor de As middels de actieplannen ‘water' en ‘gemeentelijk groenbeheer' bij voorrang onder de aandacht kunnen worden gebracht. "

Om het tuinpark als openbaar wandelpark aantrekkelijker te maken kunnen op regelmatige afstanden banken worden geplaatst. Educatief kan het ecologische karakter van het complex benadrukt worden door op vaste tijden rondleidingen en lezingen te organiseren (IVN?) om gebruikers van ons tuinpark voor te lichten. Bomen en andere bijzondere plantesoorten kunnen van naamsaanduidingen worden voorzien. Op mededelingenborden kunnen nadere bijzonderheden over de fauna en flora ter plaatse worden gegeven. Om de natuurwaarde te volgen zijn regelmatige inventarisaties van flora en fauna nodig.
1.3 Uitgangspunten
Er moet voor het tuincomplex 'Eigen Hof' een groenbeleid zijn dat in een groeninrichtings-, groenbeheer- en groenwerkplan wordt vastgelegd. [1].
Er zal rekening moeten worden gehouden met door de overheid gevolgde beleid. Vastgesteld wordt dat het complex deel uitmaakt van de ecologische zone Amstelland-Spaarnwoude in de ecologische hoofdstructuur van het NBP en van de hoofdgroenstructuur volgens het Ontwerp- structuurplan 1994 Amsterdam .

Er wordt vanuit gegaan dat het centrale deel van het complex
(ingang-speelveld) intensiever wordt onderhouden en naar buiten toe (buitensingel) extensiever. Dat wil zeggen dat het centrale groen traditioneel ingericht en beheerd wordt en langs de buitensingel ecologisch.

Voor een groot deel zal de inrichting conserverend zijn. Het inrichtings- en beheerplan en eventuele wijzigingen en aanvullingen zullen door de ledenvergadering goedgekeurd moeten worden. Het werkplan zal door de tuincommissie met instemming van het bestuur worden vastgesteld.
Er mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Er dient een bibliotheek aangelegd te worden met boeken die voor de inrichting en het beheer noodzakelijke informatie bevatten.


1.4 Vastlegging plannen
Het groeninrichtings- en groenbeheerplan bestaat uit vier delen.

1) Een plattegrond met daarop aangegeven de afzonderlijke arealen waarvoor een inrichting is gemaakt. Elk afzonderlijk areaal heeft een code: Een hoofdletter en een kleine letter of streepje. Op een legenda worden de codes verklaard.

2) Een geschreven stuk waar voor elk ingericht areaal afzonderlijk inrichting en beheer worden aangegeven. Per afzonderlijk areaal kan later eventueel een gedetailleerder plan worden uitgewerkt.

3) Voor de bij de inrichting gebruikte soorten kunnen per areaal gemaakte soortenlijsten worden verwezen.

4)  Het is begrijpelijk dat bij het inrichtings- en beheerplan niet een volledige handleiding gegeven kan worden, daarom wordt in de tekst naar de gebruikte literatuur verwezen via een genummerde literatuurlijst.


Vanaf hieronder het inhoudenlijk plan per areaal op het tuinpark.
2. INRICHTINGS- EN BEHEERPLAN

Verder lezen: Zie het complete Inrichtings- en Beheerplan Eigen Hof 2018