Voorkom legionella-besmetting

Sloot en Beschoeiing / Grondkering

Septictank en Infiltratieputten

Oppervlaktevergroting

Standtijdverlenging:

Buffer

Duwen

Waterdicht

Drainage

 

Voorkom legionella-besmetting

De Legionella-bacterie leeft in leidingwater. Bij stilstaand water van meer dan 20 graden Celsius kan de bacterie zich razendsnel ontwikkelen.
Denk aan de tuinslang in de zon, alle bovengrondse waterleidingen bij warm weer.

De Legionella-bacterie veroorzaakt de z.g.n. veteranenziekte.
De besmetting vindt plaatst via de luchtwegen door o.a. kleine druppeltjes in de lucht.
Denk aan de douche, de tuinslangsproeikop en bijv. de keukenkraan met broeskopje enz.

Is het water toch opgewarmd en/of heeft 't een week stil gestaan?
Spoel de leidingen/slang dan eerst door en vermijd daarbij verneveling.

Koud en Warm - warmwatervoorziening:
Bij aanwezigheid van warmwatereidingen is het raadzaam om koudwaterleiding en warmwaterleiding apart door te spoelen. Zet daarbij de geiser op z'n heetste stand (watermenging-knop) (geiser hoeft niet aan). Zet steeds maar één kraan tegelijk open. Dat geldt voor alle koude kranen in en om het huisje en ook voor de koudwaterkraan en warmwaterkraan onderling.

Thermosstaatkraan:
Een standaard thermosstaatkraan gaat NIET samen met een eenvoudige geiser.
(waterbesparende koppen en dergelijke appendage trouwens ook niet)

WC-stortbak:
Doe de eerste spoeling en tweede spoeling beter met de WC-deksel dicht. (een tweede spoeling om ook het stuk waterleidingbuis naar de stortbak een keer door te spoelen.

 

Meer over legionella op de website van het RIVM.

 


Sloot en Beschoeiing / Grondkering

Hieronder de 3 belangrijkste punten waaraan een beschoeiing / grondkering moet voldoen.

a. De Beschoeiing dient grondkerend te zijn, opdat er geen grond de sloot in afkalft
b. De Beschoeiing dient binnen de officiële waterlijn geplaatst worden en daar te blijven.
c. Het toegepast materiaal dient stabiel te zijn en mag geen milieu schadelijke stoffen afgeven

De punten a, b en c kennen nog aanvullingen/verduidelijkingen. Klik daarvoor de link hieronder:

 Richtlijnen bouw / renovatie van de Beschoeiing / Grondkering

Ecologisch oever:
Deze punten laten overigens ruimte voor het realiseren van een ecologische oever, waarbij de bovenkant va de beschoeiing/grondkering liefst zo laag mogelijk of zelfs onder water komt.

 

 


Septictank en Infiltratieputten

..

De in de titel genoemde "Infiltratieputten" beschrijven precies wat ze doen: ze infiltreren afvalwater de grond in. Dit kan omdat de wand van zo'n put onder het grondwaterniveau waterdoorlatend is.
Er zal echter meestal gesproken worden van "stapelput", "zinkput", "overloopput", "grijswaterput".

Zolang er nog geen rioolvoorziening is benutten we de potentie van de natuur om afvalwater op natuurlijke wijze te zuiveren, een proces waarbij jouw afvalwater infiltreert in de grond van jouw tuin. (Rechtstreeks lozen op de sloot is verboden.)
Bij dit proces heb je veel zelf in de hand als het gaat om de veiligheid en de bevordering.

Lees hieronder verder over:

  • Oppervlaktevergroting
  • Standtijdverlenging
  • Buffer
  • "Duwen"
  • Waterdicht

 

 

 

 

 

 


Oppervlaktevergroting

Bacteriën (die vuil afbreken) hechten zich graag aan een oppervlak. Denk maar aan dat gliibbere laagje aan de binnenkant van een emmer waar een tijdje (vuil) water in heeft gestaan of aan de wanden en bodem van een minder goed onderhouden zwembad.

Je doet er dus goed aan om aan oppervlakvergroting te doen in de tank en putten.
Een echte "stapelput" opgebouwd uit ringen bakstenen voorzien al in zo'n oppervlak.
De gladde kunststof tanks en putten missen dat dus. Het is dus aan te bevelen iets aan oppervlak toe te voegen.
Puin/grind rond de infiltratie putten voorzien ook in een dergelijke functie, zij het buiten de put.

Zie ook de tekening/bijlage van de Bondsbouwreglementen:
pagina 16 - Bijlage III -  Bouwvoorschriften 2006.pdf

 


Standtijdverlenging:

Om bacteriën de tijd te geven om af te breken is het zaak 't nieuwe inkomende afvalwater zo lang mogelijk in de putten te houden en te voorkomen dat afvalwater een korte weg vindt van ingang naar uitgang.
Standtijdverlenging kan je verkrijgen door hindernissen in de stroming (binnenin de put/tank) en door volumevergroting.
(De typische 4-kamer betonnen "Bondsputten" (septictanks) voorzien al in deze functie.)

In andere gevallen dient de uitloop binnenin de septictank zo'n 30 cm onder de laagste waterstand geplaatst te zijn, zodat drijvende stoffen niet rechtstreeks de tank kunnen verlaten. Dit is meestal te realiseren door binnenin een bocht met een stuk pijp naar beneden te installeren.
(De waterstand in alle tanks/putten is in principe altijd gelijk aan het grondwaterniveau, omdat daar een verbinding is met het grondwater.)

Infiltratie-openingen in de infiltratieputten dienen zich om die reden ook altijd onder grondwaterniveau te bevinden.

 

 


Buffer

Tank en putten staan altijd vol op 't niveau van het grondwater.
Alleen het volume in een tank/put boven grondwaterniveau EN onder de uitlaat van de inkomende buis is buffer.
Water in buizen behoort altijd te stromen OF buizen behoren leeg te staan. Je wilt geen langzaam stromend of stilstaand water in buizen om afzetting van vuil tegen te gaan.
Buffer is de ruimte die direct beschikbaar is om in te lozen. 
Een buffer dient zo groot te zijn als de te verwachte waterlozing. Denk bijvoorbeeld aan wc-gebruik wanneer je bezoek hebt en lang douchegebruik.

 


Duwen

Niets loopt vrij (dan behalve water door de afvoerbuizen naar de tank/putten). Zoals gezegd: Tank en putten staan altijd vol op 't niveau van het grondwater. Een put/tank "loopt" niet deels leeg het grondwater in, maar is altijd vol. (alleen het bufferdeel is leeg).
Er is alleen uitstroming ná instroming, na verhoging wat de waterspiegel in de put/tank, doordat er vanuit 't huisje water in stroomt., waardoor er drukverschil ontstaat. De hogere druk duwt dan het water naar de volgende put of door de wand de grond in (infiltreren). En/maar drukverschil ontstaat ook als grondwater buiten de put stijgt door regen. Dan wordt er grondwater de put ingeduwd.

 

 


Waterdicht

Om overlast en te snelle infiltratie te voorkomen dient alles (putten, tanks, buizen en enig alternatief systeem) boven grondwaterniveau waterdicht te zijn.
Om die zelfde reden dient er altijd een luchtlaag (nog eens boven de bufferruimte) boven in de septictank en de infiltratieputten te bestaan, zodat afvalwater geen weg vindt onder de deksels door.

Een septictank is altijd geheel waterdicht (m.u.v. in- en uitlaat en het deksel)

In het geval van een met losse stenen gestapelde infiltratieput, dienen de bovenste lagen stenen (boven grondwaterniveau) aaneengesloten vastgemetseld te worden (waterdicht). Dit laatste verstevigt de put ook en voorkomt dat deze boven aan instort (door wortelgroei en/of tuinwerkzaamheden rond de put).

In het geval van een waterdichte (plastic) tank, dienen de gaten alleen onder grondwaterniveau geboord te worden.

 

 


Drainage

Op ons park, waar een hoge grondwaterstand heerst, leg je drainagebuizen eigenlijk altijd onder het grondwaterniveau. Een drainagebuis boven grondwaterniveau neemt alleen water op dat slechts tot enkele decimeters horizontaal direct als hemelwater op die plek valt en heeft geen nut meer nadat hemelwater weer tot onder de buis gezakt is, terwijl een buis onder grondwaterniveau continu het hele horizontale waterhoudende pakket voor z'n rekening neemt.

Eenmaal onder het grondwaterniveau maakt het voor de drainerende werking niets uit of de buis recht ligt. Ook afschot doet er niet toe. Alleen om het settelen van ingekomen slib te voorkomen en om (eventueel handmatig) doorspoelen te bespoedigen is het raadzaam de buis keurig horizontaal/waterpas te leggen.
(Bij aanleg voorziet een greppel waar in water staat al automatisch in een waterpas.)  

Duwen:
Net als in de paragraaf "duwen" aangaande het afvalwatersysteem beschreven hierboven is er dus sprake van in dit geval buizen die altijd vol zijn en verplaatsing van water gebeurt alleen door drukverschil door het stijgen van het waterniveau rondom de buis. Hierdoor wordt water de drainagebuis ingeduwd en vindt dat z'n weg naar de enige kant waar het op kan, namelijk 't open uiteinde dat in principe uitkomt in de sloot.

Drainage wordt Infiltratie:
Wanneer de drainagebuis in de sloot onder de waterspiegel uitmond (wat automatisch het geval is als deze onder het grondwaterniveau wordt gelegd), dan zal in geval van droogte het grondwater op peil worden gehouden, doordat slootwater gemakkelijker/sneller z'n weg vindt tot dieper voorin de tuin.