Bouw of herstel Grondkering / Beschoeiing

 


 

Wat is er geregeld?
Verantwoordelijkheid onderhoud beschoeiing aan een aan de tuin grenzende sloot ligt volgens de reglementen bij de tuinder.

In het Tuinreglement van de bond staat het zo:

2. Een lid is verplicht om:
……
b. (…) sloten, slootkanten en beschoeiingen goed te onderhouden en/of tevernieuwen, rekening houdende met de daarvoor geldende voorschriften van de bond
en van de afdeling. Als een lid naar het oordeel van een afdelingsbestuur ter zake in gebreke blijft, kan zijn afdelingsbestuur het onderhoud voor rekening van het lid door derden doen uitvoeren.

Wie zoekt naar “de voorschriften van de bond en de afdeling komt terecht bij het huishoudelijk reglement van Eigen Hof (versie 2019)
Daar staat:

7-i Waar een tuin aan een sloot grenst, dient het lid te zorgen voor een goede beschoeiing. De beschoeiing mag niet verduurzaamd worden met
impregneermiddelen. De beschoeiing moet voldoen aan de richtlijnen van Waterbeheer en Tuincommissie.

 


 

De richtlijnen van de Waterbeheer (bij ons opgezet door de waterstaatcommissie) behelzen de volgende regels:

a. De Beschoeiing dient grondkerend te zijn, opdat er geen grond de sloot in afkalft
b. De Beschoeiing dient binnen de officiële waterlijn geplaatst worden en daar te blijven
c. Het toegepast materiaal dient stabiel te zijn en mag geen milieu schadelijke stoffen afgeven

Voorts kan je bedenken dat een beschoeiing een investering is die ook weer wordt meegenomen bij de taxatie in geval van overdracht/verkoop van de tuin.

Nog enige toelichting:

a. Grond mag op generlei manier afkalven de sloot in: niet er overheen, niet er doorheen, niet er onderdoor.
b. De hele constructie, palen plus beschot, dienen binnen de waterlijn geplaatst te worden. De "waterlijn" is de grens tussen tuin en water en "binnen" betekent aan de tuinzijde van die lijn.
Bij nieuwbouw en/of renovatie wordt de waterlijn (opnieuw) vastgesteld/uitgezet door de Waterstaatcie.
De constructie dient ook van dien aard te zijn dat deze ook binnen deze waterlijn blijft en niet voorbij deze lijn richting sloot gedrukt wordt, waarbij de waterkant gewoon beloopbaar dient te zijn.
c. Inzicht in gebruik van houtsoorten is bij ons nog in ontwikkeling.
"Stabiel" betekent dat met name onnatuurlijk materiaal niet zonder meer mag afbreken/ontbinden.
Voor nu, vermijd risico en gebruik ongeïmpregneerd hout.
Verder, bedenk: hout onder water verrot nauwelijks.
Daarentegen: hout op de grens van water (en natte grond) en lucht verrot sneller.
De keuze van materiaal en constructie, zij het binnen de eisen, is aan de tuinder zelf.

 

Procedure toezicht
Het toezicht op de staat van de beschoeiing wordt op Eigen Hof uitgeoefend door de waterstaatcommissie. Er zijn twee momenten waarop er een actieve controle plaatsvindt.
1. Bij overdracht van een tuin
2. Naar aanleiding van periodieke keuring (soms gecombineerd met de baggercontrole)

Ad. 1
De waterstaatcommissie taxeert de kwaliteit van de beschoeiing en meldt de kwaliteit aan het bestuur. De kwaliteit is bepalend voor de prijs die de vertrekkende tuinder van de nieuwe gebruiker ontvangt. Dit gebeurt aan de hand van richtlijnen van de bond die waarbij gelet wordt op de volgende zaken:

a. Materiaal (hardhout, zachthout)
b. Lengte
c. Kwaliteit (dimensionering, slijtage, geschatte levensuur)

Bij twijfel over de kwaliteit kan het bestuur besluiten:
• De nieuwe gebruiker op te dragen binnen een jaar nader te noemen verbeteringen aan te brengen, dan wel de beschoeiing geheel volgens 
aanwijzingen van de waterstaatcommissie te vernieuwen. 
• De beschoeiing op kosten van de vertrekkende tuinder te laten vernieuwen 
(zie art. 2b Tuinreglement Bond).
Dit laatste gebeurt als de vertrekkende tuinder door wanbeheer (bijvoorbeeld plaatsing van een beschoeiing voorbij de toegestane waterlijn) grote extra 
herstelkosten heeft veroorzaakt.

Ad 2
Naar aanleiding van periodieke keuring (soms gecombineerd met de baggercontrole) door de Waterstaatcommissie wordt het bestuur op de hoogte gesteld van beschoeiingen die aan renovatie/vernieuwing toe zijn.
Om te voorkomen dat de tuinder volgens art. 2b van het tuinreglement geconfronteerd wordt met de rekening van een door het bestuur ingeschakelde derde, krijgt deze via 
een schriftelijke aanzegging van het bestuur de gelegenheid het herstel zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. In het algemeen staat daar een jaar voor.

Aanpak voor een goede beschoeiing
Er zijn twee manieren om een grondige renovatie of vernieuwing aan te pakken:
1. Inschakelen van een derde partij
2. Zelf uitvoeren van de vernieuwing

Ad 1. 
Er is een aantal bedrijven gespecialiseerd in het maken van beschoeiingen. Zij werken in het algemeen met mechanische hulpmiddelen. Deze vereisen voldoende ruimte aan de waterkant om het werk uit te voeren.
Op de tuin zijn verschillende tuiniers die, al dan niet betaald, kunnen helpen bij het vervaardigen van een nieuwe beschoeiing.
Ad 2.
In de regeling staan een aantal zaken die voor een goede beschoeiing van belang zijn. Op internet zijn flink wat sites te vinden die aanwijzingen voor een beschoeiing bevatten:

Beschrijving opbouw klassieke beschoeiing met palen en platen
https://beschoeiingplaatsen.nl/wat-heb-ik-nodig/

Duidelijk is dat verantwoordelijkheid voor de uitvoering in alle gevallen bij de tuinder ligt.
1. Het vernieuwingsplan moet voor uitvoering door de commissie worden goedgekeurd. Deze dient voor de verbetering vooraf een plan voor te leggen aan de waterstaatcommissie voor de voorgenomen vernieuwing. De commissie legt dit plan vast en geeft indien akkoord goedkeuring. De commissie speelt een actieve rol bij het 
bepalen van de waterlijn. Die bepaling gebeurt letterlijk door het plaatsen van twee palen. De lijn tussen die palen vormt de grens waarbinnen de gehele constructie moet worden aangebracht.
2. Het werk moet na uitvoering door de commissie worden gecontroleerd. Bij de controle wordt de huidige staat vastgelegd met het oog op komende controles.


 

 


 

 

NEW - Bouw of herstel Grondkering / Beschoeiing

 


Richtlijnen met betrekking tot Grondkering / Beschoeiing:

In de reglementen vinden we het volgende:

Tuinreglement van de B.v.V, 10 december 2016

[tuin-6-2-b]
Artikel 6 - Algemene rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin

2. Een lid is verplicht om
b. … sloten, slootkanten en beschoeiingen goed te onderhouden en/of tevernieuwen, rekening houdende met de daarvoor geldende voorschriften van de bond
en van de afdeling. Als een lid naar het oordeel van een afdelingsbestuur ter zake in gebreke blijft, kan zijn afdelingsbestuur het onderhoud voor rekening van het lid door derden doen uitvoeren.

De bond kent verder geen voorschriften.
De voorschriften van de afdeling vinden we o.a. in ons  huishoudelijk reglement van Eigen Hof (versie 2019) 

[hr-7-i]
Artikel 7 - De inrichting van de tuin

i. Waar een tuin aan een sloot grenst, dient het lid te zorgen voor een goede beschoeiing. De beschoeiing mag niet verduurzaamd worden met
impregneermiddelen. De beschoeiing moet voldoen aan de richtlijnen van Waterbeheer en Tuincommissie.

 


 

Voorts behelzen de richtlijnen van de waterstaatcommissie van Eigen Hof de volgende regels:

a. De Beschoeiing dient grondkerend te zijn, opdat er geen grond de sloot in afkalft
b. De Beschoeiing dient binnen de officiële waterlijn geplaatst worden en daar te blijven
c. Het toegepast materiaal dient stabiel te zijn en mag geen milieu schadelijke stoffen afgeven

Nog enige toelichting:

a. Grond mag op generlei manier afkalven de sloot in: niet er overheen, niet er doorheen, niet er onderdoor.
b. De hele constructie, palen plus beschot, eventuele liggers (trekbalk) en dekplank dienen binnen de waterlijn geplaatst te worden. De "waterlijn" is de grens tussen tuin en water en "binnen" betekent aan de tuinzijde van die lijn.
Bij nieuwbouw en/of renovatie wordt de waterlijn (opnieuw) vastgesteld/uitgezet door de Waterstaatcie.
De constructie dient ook van dien aard te zijn dat deze ook binnen deze waterlijn blijft en niet voorbij deze lijn richting sloot gedrukt wordt, waarbij de waterkant gewoon beloopbaar dient te zijn.
c. Inzicht in gebruik van houtsoorten is bij ons nog in ontwikkeling.
"Stabiel" betekent dat met name onnatuurlijk materiaal niet zonder meer mag afbreken/ontbinden.
Voor nu, vermijd risico en gebruik ongeïmpregneerd hout.
Verder, bedenk: hout onder water verrot nauwelijks.
Daarentegen: hout op de grens van water (en natte grond) en lucht verrot sneller.
De keuze van materiaal en constructie, zij het binnen de eisen, is aan de tuinder zelf.

 
 

 


 

Procedure toezicht


Het toezicht op de staat van de beschoeiing wordt op Eigen Hof uitgeoefend door de waterstaatcommissie. Er zijn twee momenten waarop er een actieve controle plaatsvindt.
1. Bij overdracht van een tuin
2. Naar aanleiding van periodieke keuring (soms gecombineerd met de baggercontrole)

Ad. 1
De waterstaatcommissie taxeert de kwaliteit van de beschoeiing en meldt de kwaliteit aan het bestuur. De kwaliteit is bepalend voor de prijs die de vertrekkende tuinder van de nieuwe gebruiker ontvangt. Dit gebeurt aan de hand van richtlijnen van de bond die waarbij gelet wordt op de volgende zaken:

a. Materiaal (hardhout, zachthout)
b. Lengte
c. Kwaliteit (dimensionering, slijtage, geschatte levensuur)

Bij twijfel over de kwaliteit kan het bestuur besluiten:
• De nieuwe gebruiker op te dragen binnen een jaar nader te noemen verbeteringen aan te brengen, dan wel de beschoeiing geheel volgens 
aanwijzingen van de waterstaatcommissie te vernieuwen. 
• De beschoeiing op kosten van de vertrekkende tuinder te laten vernieuwen 
(zie art. 2b Tuinreglement Bond).
Dit laatste gebeurt als de vertrekkende tuinder door wanbeheer (bijvoorbeeld plaatsing van een beschoeiing voorbij de toegestane waterlijn) grote extra 
herstelkosten heeft veroorzaakt.

Ad 2
Naar aanleiding van periodieke keuring (soms gecombineerd met de baggercontrole) door de Waterstaatcommissie wordt het bestuur op de hoogte gesteld van beschoeiingen die aan renovatie/vernieuwing toe zijn.
Om te voorkomen dat de tuinder volgens art. 2b van het tuinreglement geconfronteerd wordt met de rekening van een door het bestuur ingeschakelde derde, krijgt deze via 
een schriftelijke aanzegging van het bestuur de gelegenheid het herstel zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. In het algemeen staat daar een jaar voor.

Aanpak voor een goede beschoeiing
Er zijn twee manieren om een grondige renovatie of vernieuwing aan te pakken:
1. Inschakelen van een derde partij
2. Zelf uitvoeren van de vernieuwing

Ad 1. 
Er is een aantal bedrijven gespecialiseerd in het maken van beschoeiingen. Zij werken in het algemeen met mechanische hulpmiddelen. Deze vereisen voldoende ruimte aan de waterkant om het werk uit te voeren.
Op de tuin zijn verschillende tuiniers die, al dan niet betaald, kunnen helpen bij het vervaardigen van een nieuwe beschoeiing.
Ad 2.
In de regeling staan een aantal zaken die voor een goede beschoeiing van belang zijn. Op internet zijn flink wat sites te vinden die aanwijzingen voor een beschoeiing bevatten:

Beschrijving opbouw klassieke beschoeiing met palen en platen
https://beschoeiingplaatsen.nl/wat-heb-ik-nodig/

Duidelijk is dat verantwoordelijkheid voor de uitvoering in alle gevallen bij de tuinder ligt.
1. Het vernieuwingsplan moet voor uitvoering door de commissie worden goedgekeurd. Deze dient voor de verbetering vooraf een plan voor te leggen aan de waterstaatcommissie voor de voorgenomen vernieuwing. De commissie legt dit plan vast en geeft indien akkoord goedkeuring. De commissie speelt een actieve rol bij het 
bepalen van de waterlijn. Die bepaling gebeurt letterlijk door het plaatsen van twee palen. De lijn tussen die palen vormt de grens waarbinnen de gehele constructie moet worden aangebracht.
2. Het werk moet na uitvoering door de commissie worden gecontroleerd. Bij de controle wordt de huidige staat vastgelegd met het oog op komende controles.