Waterpeil binnensloten

Op Eigen Hof zorgt de Waterstaatcommissie ervoor dat het water in de binnensloten op het door Waternet vereiste peil blijft. Dit peil is hoger dan vroeger meestal aangehouden werd. Het te lage waterpeil heeft namelijk voor inklinking van de bodem gezorgd en dat proces moest worden gestopt. Deze commissie is daarom als enige gemachtigd door het bestuur om de waterstand te reguleren.

Dijkgraven

Hieronder vindt u een kaartje met het door Waternet aangegeven waterpeil van onze binnensloten.

Waterpeil Eigen Hof

Met Waternet is inmiddels overeengekomen dat we een vast waterpeil van -2.23 voor de binnensloten zullen handhaven.

Waterpeil

Veel tuinen liggen erg laag en lijken daardoor in een erg natte periode vaak op een zwembad. Ophoging is dan vaak de enige oplossing.

In 2014 is dan ook er een peilstok in de pompsloot geplaatst zodat Waterbeheer en de dijkgraven eenvoudig vast kunnen stellen of het water te hoog of te laag staat.

Peilstok

De nieuwe peilstok

Er is door Waternet ook gelijk een nieuw vast waterpeil voor onze binnensloten vastgesteld : het hoogste peil in de pompsloot wordt - 2.23 NAP, zomer en winter. Als dit peil bereikt is, slaat de pomp aan en pompt door tot de waterhoogte - 2.30 NAP bereikt is. Er is dan een buffer tegen de gevolgen van hevige regenval in korte tijd. Geschat wordt dat het waterpeil in dat geval zou kunnen stijgen tot ongeveer - 2.18 en dat zal geen problemen opleveren, zo wordt verwacht.

Andersom zal het peil bij langdurige droogte kunnen zakken tot - 2.35 NAP. Dan zullen de inlaten opengezet worden tot het water een peil heeft bereikt net onder - 2.23 NAP.

Het is gebleken dat de verbindingen tussen de sloten (de duikers) goed werken en het peil in alle sloten op eenzelfde niveau houden.

Baggeren

De  verplichting tot baggeren wordt opgelegd door Waternet. Elk najaar controleert Waternet of sloten, waterdoorgangen (duikers) vrij zijn van vuil en waterplanten. Als het niet in orde is krijgt Eigen Hof een waarschuwing en volgt een herschouw. Is het dan nog niet in orde, dat volgt een dwangsom.

Voor 1 november moet u uw sloot gebaggerd hebben

Voor de controles van Waternet uit, is er een schouw van ons eigen Waterbeheer.

De richtlijnen zijn dat de binnensloten 50 cm diep moeten zijn, gemeten in het midden. Aan de waterberging en de buitensingel moet tot 1m diep worden gebaggerd en tot 1,5 meter van de oever.
Het verdient aanbeveling te baggeren tot het harde veen.
Plantengroei langs de slootkant moet worden verwijderd, en er mogen geen bouwsels tegen de beschoeiing aan staan.
Er moet een schouwpad van minimaal 50 cm breed vrij van houtige gewassen en andere belemmeringen gehouden te worden.

U kunt gratis een baggerbeugel lenen voor maximaal 3 dagen. De beugels staan in het rolstoelenhok, tussen de Inkoop en het bestuurskantoor. Brengt u na gebruik de baggerbeugels z.s.m. terug!

De bedoeling van het baggeren is een goede doorstroming. Dat voorkomt ook voor onszelf wateroverlast.

Als uw sloot niet op diepte is bij de controle van Waterbeheer, ontvangt u een waarschuwing. Is het bij hercontrole nog niet in orde, dan ontvangt u een boete van € 10,-.

NB! Waternet geeft iets lagere dieptes aan, maar die gelden voor het hele jaar. Aangezien er maar eenmaal per jaar gecontrolleerd wordt en wij het hele jaar door een goede doorstroming willen houden, zijn onze normen iets strenger. De ervaring leert dat de sloten en singels in de loop van het jaar behoorlijk dichtgeslibt raken.

Bodemdaling en inklinking

Waarom staat het water in de sloten zo hoog is een veelgehoorde vraag en klacht onder de leden van Eigen Hof. "Veengebieden zijn wereldwijd populaire gebieden. Vanwege hun gunstige ligging bij de monding van grote rivieren of vanwege de zeer vruchtbare grond. Veengebieden worden dan ook intensief gebruikt voor landbouwen andere economische activiteiten, maar ook om er te wonen. Omdat de veengrond nogal drassig of ‘slap’ is, moet er voor het gebruik eerst worden gedraineerd. Het kunstmatig verlagen van het grondwaterpeil is op zich een techniek die al eeuwen oud is. Maar we weten pas sinds kort wat voor schade dit kan aanrichten. Door het draineren en het gebruik start een proces van krimp, oxidatie en samendrukken van het veen. Dit leidt tot volumeverlies en de bodem daalt. Na verloop van tijd stuit de bodem weer op het grondwaterpeil en moet opnieuw worden gedraineerd. Daarmee begint het proces van bodemdaling van voor af aan." uit: Dossier bodemdaling in veengebieden.

       bodemdaling

Verwachte bodemdaling Nederland 2002-2050 bron: Deltares