Nachtverblijf op de tuinparken is alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober.
In de gemeente Amsterdam en Ouder Amstel zijn er in het verleden afspraken gemaakt die het mogelijk maken ten behoeve van het tegengaan van vandalisme en inbraken op de tuinparken buiten het seizoen te overnachten. Hieraan zijn door de gemeente strikte voorwaarden verbonden, o.a. met betrekking tot het aantal huisje dat bewoond mag worden, dit om permanente bewoning te voorkomen.

Op grond van artikel 6, lid 7 van het Tuinreglement kan een afdelingsbestuur dispensatie verlenen voor nachtverblijf buiten het tuinseizoen. Deze ontheffing wordt uitsluitende verleend ten behoeve van inbraakpreventie en controle van illegaal (nacht)verblijf op het Tuinpark. Het is om die reden dan ook niet mogelijk om incidenteel te overnachten op de tuin buiten het seizoen. Het aantal toegestane huisjes dat wordt gebruikt voor winterbewoning is afhankelijk van het aantal tuinen op het park. De algemene richtlijn is; Minimaal 3, Maximaal 10

Het afdelingsbestuur kan na overleg met het bondsbestuur besluiten om voor hun tuinpark het maximum aantal huisjes te verlagen. Uit oogpunt van veiligheid moeten er altijd minimaal 2 huisjes beslapen worden in de winter wat betekent dat er minimaal 3 huisjes voor winterbewoning zijn aangemeld.

Er gelden nog allerlei andere regels en er is een aanvraagprocedure.
Het afdelingsbestuur van het tuinpark levert voor 15 september van ieder een overzicht aan van de tuinders die voor winterbewoning zijn aangemeld. Dit gebeurt door middel van het bijgevoegde“aanvraagformulier winterbewoning”. Bij niet tijdig aanmelden vervalt het recht op winterbewoning.

Informatie kun je vinden op het informatiebord op het rolstoelhok.